MENU
0 Mijn offerte 0

Algemene voorwaarden

VERKOPER

 

Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen, werken en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. De Koper verklaart de voorwaarden, welke hierna worden geformuleerd, te aanvaarden en erdoor te zijn gebonden. Geen andere algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van Greenvalley Construct BV. De handelsnaam SURVEYOUR werd gemaakt door Greenvalley Construct BV en heeft haar maatschappelijke zetel in Arendonk, Hoge Mauw 1120 en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0661972837 . Het btw-nummer is BE0661972837 , ingeschreven in het register van het ondernemingsloket van Turnhout.

 

Offertes

Alle offertes zijn uitsluitend vrijblijvend en vinden plaats onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de Verkoper. Bestellingen leiden slechts tot een bindende overeenkomst na schriftelijke aanvaarding door de Verkoper.

 

Prijs

De prijzen van de producten zijn deze aangegeven door de Verkoper, of, indien geen prijs werd aangegeven of opgenomen in de offerte, de prijs van toepassing op het ogenblik van verzending. De Verkoper behoudt zich het recht voor indien na het afgeven van een bindend aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten de invloed van de Verkoper ressorteren, zoals onder meer stijging der lonen, materiaal- en vervoerprijzen, taksen, rechten en revaluaties, de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen. De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor op kleine afwijkingen bij de uitvoering van de opdrachten, waarbij de Koper prijsverschillen voor zijn rekening dient te nemen, welke veroorzaakt worden door de noodzaak van speciale vervaardiging van de bestelde artikelen. Voor leveringen onder de 150 euro, zullen forfaitair 7,5 euro transportkosten worden aangerekend ten laste van de Koper.

 

Belastingen en andere taksen

Prijzen van producten zijn exclusief BTW en andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, verzending, of het gebruik van producten. Deze lasten en taksen zijn ten laste van de Koper.

 

Betaling

Alle leveringen van de Verkoper zijn contant en netto betaalbaar te Arendonk, tenzij anders vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkele feit van het vervallen van de factuur worden verhoogd met een intrest van 1,25 % per maand (of, indien lager, de hoogst wettelijk toegelaten interest), onverminderd eventuele kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) gedaan door de Verkoper met het oog op de recuperatie van het door de Koper verschuldigde bedrag. Indien een levering onbetaald gebleven is 30 dagen na de vervaldatum of na verstrijking van een toegestane betalingstermijn, wordt het verschuldigd bedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10%, onverminderd de verwijlinteresten. Bij levering in gedeelten zal de prijs van de niet afgenomen goederen onmiddellijk verschuldigd zijn, in het geval dat de reeds geleverde goederen niet zijn betaald en dit onverminderd het recht van de Verkoper om de overeenkomst met betrekking tot de overige, nog niet geleverde goederen, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen en uit hoofde van deze ontbinding een forfaitaire vergoeding van 30% van de verkoopprijs te eisen.

 

Levering, Annulering en wijzigingen door de Koper

De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdende met bevoorradings- en productiemogelijkheden en zijn uit diens hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Vertraging door welke reden dan ook geeft aan de Koper nooit enig recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de reden voor de vertraging redelijkerwijze buiten de macht ligt van de Verkoper, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling te annuleren dan wel de verzending opnieuw te plannen binnen een redelijke termijn, waarbij de Koper niet gerechtigd is de levering te weigeren, noch bevrijd is van enige verplichtingen. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft de Verkoper het recht de producten op risico en kosten en voor rekening van de Koper in bewaargeving te geven. De Verkoper behoudt met betrekking tot alle bestelde goederen, die om welke reden ook door de Koper niet worden afgenomen, het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de Koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs door de Koper, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om tot gedwongen nakoming van de verbintenissen door de Koper over te gaan of het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

 

Overdracht van risico en eigendom

Niettegenstaande de hierboven vermelde handelsvoorwaarden, geschiedt de overdracht van het risico van de verkochte producten op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling tot aankoop door de Verkoper. De geleverde goederen blijven evenwel eigendom van de Verkoper, dit zolang het door de klant verschuldigd bedrag niet integraal is voldaan. Verkoper blijft gerechtigd, en wordt hiertoe onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door de klant gemachtigd, om de niet tijdig betaalde goederen terug te nemen. De Koper staat in voor het risico met betrekking tot het vervoer van de goederen, zelfs indien deze Franco zou geschieden en dient elke breuk en beschadiging, gedurende het vervoer ontstaan, voor zijn rekening te nemen.

 

Klachten

Klachten moeten per aangetekend schrijven aan de Verkoper worden ter kennis gebracht binnen de 48 na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór het gebruik ervan. Indien binnen deze termijn van 48 uur geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat levering zonder meer geacht wordt te zijn aanvaard. De aansprakelijkheid van de Verkoper voor zichtbare of verborgen gebreken of niet-conforme levering zal in ieder geval beperkt zijn tot de prijs van de producten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil voortkomend uit deze overeenkomst zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken te Antwerpen. Alle betwistingen, binnen het kader van hetgeen bepaald in artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek, ressorteren onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van Turnhout. Elke mogelijke vordering van de Koper ontslaat deze niet van de verplichting te betalen binnen de voorziene termijn. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen op www.surveyour.eu: De Koper heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de Verkoper, SURVEYOUR  te België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, UPS, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geen geval zullen worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • verbruiksartikelen zoals batterijen en accu’s
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • geactiveerde service abonnementen en/of contracten
  • Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van www.surveyour.eu, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. SURVEYOUR/ Greenvalley Construct BV zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN.

 

Het is mogelijk de betaling uit te voeren tussen de verschillende lidstaten van de Europese gemeenschap zonder bijkomende kosten door middel van een bankoverschrijving.

Voor uw bestelling op onze site kan u rekenen op een beveiligd betaalsysteem met de creditcards Visa, MasterCard en Bancontact en IDEAL.

 

Hulp of
advies nodig?